ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

การเป็น ผู้นำ นั้นไม่ใช่ พรสวรรค์ ที่ติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิดถึงแม้ว่า...คุณจะมี ตำแหน่ง มาเป็นตัวกำหนด สถานภาพภในการบังคับบัญชา แต่อำนาจ ที่ได้มานั้น ก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นผู้นำ ที่สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และมุมมองใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้นำ โดยเนื้อหาทั้งหมดได้จากการค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะนำผู้นำในต่างประเทศทั้งหมด เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสมไม่ใช่แต่เพียงเฉพาะกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้บริหาร ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความสามารถภาวะนำ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของตนเอง ทีมงาน และองค์กรในอนาคต