ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียนลัด C# และการเขียนโปรแกรม .NET

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้คุณเข้าใจถึง"รากฐาน" ในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP(Object-Oriented Programming)บนเพลทฟอร์ม.NET ด้วยภาษา C# และ VB.NET (คำอธิบายจะเน้นที่ C#) โดยนำเสนอหลักการเขียนโปรแกรมตั้งแต่ระดับเบื้องต้น, การเขียนโปรแกรมแบบ OOP, การสร้างโปรแกรมประเภทต่างๆทั้ง Windows Application, Web Application และ Web Service รวมไปถึงโปรแกรมที่มีการติดต่อและจัดการกับฐานข้อมูล ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณเขียนโปรแกรมประเภทต่างๆดังกล่าวด้วย C# และ VB.NET ได้แล้ว ยังเป็นพื้นฐานให้คุณเข้าใจโค้ดที่ Visual Studio .NET สร้างขึ้นมาให้ในระดับหนึ่งด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ