ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอ วิธีการทำโครงงาน การประเมินผล และตัวอย่างโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะ การประกวดตั้งแต่ปี 2548-2551