ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานสังคมศึกษา

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ตัวอย่างการคิดโครงงานอย่างง่ายๆระดับประถม-มัธยมโดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิดโครงงาน วางแผน กำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญ