ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) เพื่อให้บริการวารสารวิชาการและฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 ฐานข้อมูล

ประกอบด้วยฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 11 ฐานข้อมูลเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ปีงบประมาณ 2561

คู่มือการเข้าใช้งานฐานข้อมูล คลิกที่นี่

ชื่อฐานข้อมูล
ระยะเวลาการให้บริการ

1.
ABI/INFORM Collection
1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61

2.
ACM Digital Library
1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61

3.
ProQuest Dissertation & Theses Global
1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61

4.
SpringerLink – Journal
1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61

5.
Web of Science
1 พ.ย 60 – 31 ต.ค 61

6.
Academic Search Complete
1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

7.
H.W. Wilson (12 Subjects)
1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

8.
EBSCO Discovery Service Plus Full Text
1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

9.
American Chemical Society Journal (ACS)
1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

10.
Emerald Management (EM92)
1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

11.
ScienceDirect
1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61